Peter Åsén börjar på Mindbanque

Peter har lång erfarenhet av den finansiella sektorn och då i synnerhet värdepappersmarknaden med fokus på orderexekvering och asset management.

Peter kommer närmast från Swedbank som försäljningsansvarig för bankens blankokreditaffär, digitalt och via telefonbanken, samt som projektledare för bankens blankokreditsatsning. Tidigare har Peter varit affärsansvarig för Affärscenter Aktiehandel där han även agerade projektledare inom förändringsarbete.

Tobias Åkerberg till Mindbanque

Tobias är certifierad Agil projektledare och har mer än 10 års erfarenhet från finanssektorn med speciellt fokus på kapitalmarknaden. Tobias har framgångsrikt varit projektledare för flera tekniskt komplicerade systemleveransprojekt hos internationella kunder i Europa, liksom för flera projekt för systemintegration och uppgradering av handelssystem och plattformar.

Tobias kommer från en roll som System manager på Skandia Investment Management, och han har tidigare även arbetat för DNB Asset Management, Orc Group och Neonet Securities.

Tony Karlsson till Mindbanque

Tony Karlsson börjar som Senior Consultant på Mindbanque den 8 februari 2017.

Tony har gedigen erfarenhet från institutionell kapitalförvaltning och kommer parallellt med konsultrollen även ta ansvar för att utveckla Mindbanque inom Asset Management-området.

Tony kommer närmast från Virtusa Polaris där han arbetat som Managing Consultant.
Tony har över 15 års erfarenhet från branschen och har tidigare arbetat på Aegon Asset Management NL som Lead Functional Application Manager och på Fjärde AP-Fonden som Senior System Manager.

Tobias Rudolphson till Mindbanque

Tobias Rudolphson börjar som Senior Business Consultant på Mindbanque den 23 januari 2017.

Tobias har över 15 års erfarenhet av den finansiella sektorn och då i synnerhet värdepappersmarknaden. Tobias är en van projektledare och kravledare i såväl projekt som förvaltning. Tobias har i huvudsak arbetat inom värdepappersadministration men även mycket nära front office, compliance- och riskfunktioner.

Tobias kommer närmast från Catella Bank Filial där han var Head of Operations och ingick i Filialens ledningsgrupp. Tobias har tidigare också arbetet på AB Svensk Exportkredit som Projektledare och på Carnegie Investment Bank AB i olika roller, bland annat Projektledare och Head of Treasury.

Ny utvärdering av den svenska finansiella sektorn

Internationella valutafonden (IMF) har för tredje gången genomfört en granskning av den svenska finansiella sektorn och myndigheternas arbete med finansiell stabilitet. IMF beskriver brister och risker som har identifierats och ett antal rekommendationer om åtgärder för att ta hand om dessa.

IMF påtalar, i sin rapport, vikten av att ett skuldkvotstak införs för att motverka risker som de ser med hushållens skulder, de anser även att ett bruttosoliditetskrav på bankerna skulle stärka motståndskraften ytterligare i det finansiella systemet.

Läs hela rapporten här.

Källa: IMF 2016

Förslag till ändrade föreskrifter om värdepappersfonder

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Orsaken är att föreskrifterna måste anpassas till de ändringar som regeringen föreslår i lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Ändringarna motiveras av de tillägg som gjorts i Ucits-direktivet.

FI:s förslag innebär att regler om fondbolags ersättningssystem samt information om sådana system i informationsbroschyrer och årsberättelser införs i fondföreskrifterna. Förslaget innebär även förändringar vad gäller den information om förvaringsinstitutet som ska lämnas i informationsbroschyren för en värdepappersfond.

Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2016.

Källa: Finansinspektionen 2016

Helena Ringström ny på Mindbanque

Helena Ringström börjar som Senior Compliance Professional på Mindbanque i juni 2016. Helena har över 20 års erfarenhet av Compliance, Corporate Social Responsibility och Sourcing.

Helena kommer närmast från ITT/Xylem i en roll som Trade Compliance Director där hon utvecklat och implementerat compliance program internationellt. Helena arbetade tidigare som Corporate Responsibility Director där hon ansvarade för en CSR funktion innefattande Miljö-, Hälsa-och Säkerhet, Hållbarhet, Trade Compliance, Etik och Compliance samt Ledningssystem (ISO-certifiering). Helena har tidigare även arbetat på Ericsson i olika roller inom Trade Compliance och Sourcing.

Helena är van att leda och driva förändringsarbete. Initialt genom att tolka regelverk, att göra riskanalyser, ta fram strategier för compliance och identifiera nödvändiga åtgärder. Därefter leda implementeringen genom att kommunicera och interagera på alla nivåer i en organisation, att exekvera och applicera ”best practice” och att implementera utbildnings- och audit program för att säkerställa compliance med gällande regelverk internationellt.

 

Regeringen följer EU-direktivens förslag om provisioner

Det blir ett mjukt provisionsförbud från 2018. Regeringen kommer i stort sett att följa EU-direktiven MifID II och IDD när de nu lägger fram förslag för att stärka konsumentskyddet på marknaden för finansiell rådgivning. De kommer inte att följa de mer långtgående förslag på ett omfattande provisionsförbud som lades fram tidigare. Målet är att konsumentskyddet ska vara likvärdigt oavsett om rådgivningen handlar om sparande i värdepapper eller i försäkring, samtidigt som reglerna ska vara proportionerliga och ta hänsyn till de olikheter som finns när det gäller olika produkter och marknader, säger finansmarknadsminister Per Bolund i en kommentar.

Källa: Nyhetsmedia

Mindbanque expanderar och söker 10 erfarna konsulter inom försäkring

Vill du vara med och bygga Mindbanques nya affärsområde Försäkring? Du får arbeta och utvecklas tillsammans med några av branschens mest efterfrågade konsulter. Mindbanque är en av de ledande strategi- och förändringskonsulterna inom finanssektorn och erbjuder konsulter med gedigen kunskap och erfarenhet från branschen. Kunderna är finansmarknadens aktörer såsom banker, kapitalförvaltare, fondbolag, fondkommissionärer och försäkringsbolag.

För att vara med i arbetet att etablera och utveckla vårt nya affärsområde har du en gedigen erfarenhet som konsult inom försäkringsbranschen, antingen som program-/projektledare eller som verksamhetskonsult. Du är trygg i rollen som konsult och van att arbeta i regelverksprojekt och andra stora förändringsprojekt. Som konsult på Mindbanque arbetar du i kundens projektorganisation eller i konsultteam där Mindbanque har uppdragsansvar att leverera ett komplett projekt eller annat uppdrag.

Läs mer och ansök.

_DSC7927

Andreas Serrander börjar på Mindbanque

Andreas Serrander

Andreas Serrander börjar som Senior Business Consultant på Mindbanque.

Andreas har gedigen kunskap om värdepappers- och fondverksamhet och har projekterfarenhet som kravställare, projektledare och beställare. Andreas är van att arbeta med IT-intensiv verksamhet och har bland annat varit engagerad i förvaltning och vidareutveckling av depåhanteringssystem. Han har även arbetat nära compliance- och riskfunktioner.

Andreas kommer närmast från Aktieinvest FK AB där han de senaste 9 åren var verkställande direktör. Andreas har tidigare bland annat också arbetet på Hallvarsson & Halvarsson.