Förslag till ändrade föreskrifter om värdepappersfonder

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Orsaken är att föreskrifterna måste anpassas till de ändringar som regeringen föreslår i lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Ändringarna motiveras av de tillägg som gjorts i Ucits-direktivet.

FI:s förslag innebär att regler om fondbolags ersättningssystem samt information om sådana system i informationsbroschyrer och årsberättelser införs i fondföreskrifterna. Förslaget innebär även förändringar vad gäller den information om förvaringsinstitutet som ska lämnas i informationsbroschyren för en värdepappersfond.

Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2016.

Källa: Finansinspektionen 2016