Förslag till nya EU-regler om kapitalbas

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat ett preliminärt förslag till nya
regler, så kallade tekniska standarder, om kapitalbas.

De nya tekniska standarderna behandlar områden som kärnprimärkapital (Common Equity Tier 1), primärkapitaltillskott (Additional Tier 1 instruments) och övergångsregler. Ett
färdigt förslag kommer att presenteras när den kommande
kapitaltäckningsförordningen (CRR) är beslutad. FI har varit med i arbetet med
att ta fram förslaget.

Skälet till att EBA denna gång publicerar ett förslag till tekniska standarder innan det är helt färdigt är att myndigheten vill ge berörda intressenter en tidig inblick i hur de framtida reglerna kommer att te sig och för att visa hur de synpunkter som kom in i den tidigare
remissrundan har tagits om hand.

Det slutgiltiga förslaget kommer att överlämnas till EU-kommissionen som sedan antar reglerna i form av en EU-förordning. I och med detta gäller reglerna direkt i alla medlemsstater och
behöver inte införlivas i respektive lands lagstiftning.

Syftet med de tekniska standarderna är att uppnå lika regler inom EU. Reglerna ska, enligt
förslaget, träda i kraft samtidigt som kapitaltäckningsförordningen (CRR).

Källa: Finansinspektionen 2013