Tillsynen över bankerna och kreditmarknadsföretagen, ny rapport publicerad av FI

    Finansinspektionen (FI) bevakar att banker och kreditmarknadsföretag har tillräckligt god riskhantering och tillräckliga finansiella buffertar för att kunna stå emot störningar och bära förluster.

    Denna rapport beskriver på ett övergripande plan hur FI arbetar med tillsyn av dessa företag och tar även upp aktuella frågor inom tillsyn och reglering. Huvudfokus i detta arbete har varit att se till att kapital- och likviditetsbuffertar är tillräckligt höga. Några aktuella regleringsfrågor är FI:s införande av amorteringskrav på bolån, hur EU:s krishanteringsdirektiv ska genomföras i Sverige, samt arbetet i Baselkommittén under 2016 med revideringar och kompletteringar av Basel 3-överenskommelsen.

    Områden som ges extra utrymme i denna rapport är bland annat den nya processen för risk- och kapitalbedömning, FI:s tillsyn över interna modeller samt it-risker.

    Läs hela rapporten.

    Källa: Finansinspektionen 2016