Fondbolagens förening skärper kraven på information till spararna

  Fondbolagens förening har beslutat om åtgärder i syfte att förtydliga informationen kring fonders aktivitetsgrad.

  Tre konkreta åtgärder har beslutats av Fondbolagens förenings styrelse. Förarbetet har skett i dialog med Finansinspektionen:

  1. Jämförelseindex. Föreningen rekommenderar att jämförelseindex ska redovisas i fondens faktablad, när det finns ett relevant sådant, för att främja möjligheten till jämförbarhet mellan fonder och möjligheten till utvärdering av fonden.
  2. Active share. Nyckeltalet active share ska redovisas för aktiefonder i fondens årsberättelse där så är möjligt. Nyckeltalet används för att ge en bild av en fonds aktiva andel i förhållande till jämförelseindex. Föreningen har tagit fram en vägledning för hur nyckeltalet ska beräknas så att det blir enhetligt.
  3. Styrelsens ansvar. Vidare införs tydligare krav på fondbolags styrelser i föreningens ”Kod för fondbolag” när det gäller uppföljning av att målsättning, riskprofil, aktivitetsnivå och avkastning står i överensstämmelse med informationen om fonden.

  Källa: Fondbolagens förening.