Förslag till ändringar i penningtvättsföreskrifterna

    Finansinspektionen föreslår att 4 kap. 14–17 §§ i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism upphävs.

    Anledningen till föreskriftsändringarna är att riksdagen har beslutat om vissa ändringar i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Lagändringarna innebär bland annat att definitionen av en person i politiskt utsatt ställning, samt dennes familjemedlemmar och kända medarbetare, förs in i lag. Även regleringen av när en person i politiskt utsatt ställning har upphört att utöva sina funktioner förs in i lag. Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2015.

    Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015.

    Källa: Finansinspektionen 2015