Sverige når överenskommelse med USA – FATCA ska genomföras

  Ett avtal har nu undertecknats mellan Sveriges och USA:s regeringar om Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Finansdepartementet föreslår nu flera ändringar i den svenska lagstiftningen för att genomföra FATCA.

  FATCA är en amerikansk lag som ålägger finansiella institut i hela världen att identifiera amerikanska kontohavare bland sina kunder och rapportera deras tillgångar och inkomster till den amerikanska skattemyndigheten. Finansiella institut som inte följer FATCA riskerar att tvingas betala 30 procent i skatt på betalningar från USA.

  Avtalet som just tecknats innebär att finansiella institut i Sverige inte behöver följa den amerikanska lagstiftningen. De ska i stället rapportera uppgifterna till Skatteverket som i sin tur rapporterar till den amerikanska skattemyndigheten.

  I en promemoria föreslår Finansdepartementet nu en ny lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av avtalet.

  Ändringar föreslås också i skatteförfarandelagens bestämmelser om kontrolluppgifter. Dessutom föreslås en ny lag om utbyte av upplysningar med anledning av avtalet.

  Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2015.

  Källa: Dagens Juridik 2014